भारतीय संस्कृतीत ज्या चौसष्ट कलांचा उल्लेख आला आहे त्या अशा…

भारतीय संस्कृतीत ज्या चौसष्ट कलांचा उल्लेख आला आहे त्या अशा… १. गीत २. वाद्य ३. नृत्य ४. नाटय ५. आलेख-रेखाकर्म ६. गोंदणे ७. फुलोरा रचणे ८. पुष्पशेज रचना ९. मेंदी रचना १०. रत्नजड़विणे १२. जलतरंग

स्वरमाला

स्वरमाला मराठी स्वरमाला अ आ इ ई उ ऊ ऋ लृ ए ऐ ओ औ अं अ: मराठी स्वरमाला अशी आहे. अॅ यात ऑ आणि देखील असतात. मराठी व्यंजनमाला क ख ग घ ङ – च छ ज झ ञ – ट ठ ड ढ ण – त थ द ध न – प