Close

शिक्षण म्हणजे काय ?

December 7, 2017

शिक्षण म्हणजे समजणं, शिक्षण म्हणजे स्वत: विचार करणं, शिक्षण म्हणजे समाजासाठी जीवतुटणं, शिक्षणम्हणजेकष्टकरूशकणं, शिक्षणम्हणजेचांगलंमाणूसहोणं, शिक्षणम्हणजेसंकुचितपणानष्टहोणं.. हेजाणूनज्यांनीशाळावशिक्षणयांवरअनेकप्रयोगकेलेत्याविषयी..पालकएकप्रश्नहमखासविचारतात. मुलंअभ्यासकरतनाहीत, त्यांचाअभ्यासकसाकरूनघ्यायचा? खरंतरमुलांचाअभ्यासमुलांनीचकरायचाअसतो, ...

Read more.

Harsh Parenting Health fugiat nulla pari

May 6, 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ...

Read more.