Close

शिक्षण म्हणजे काय ?

December 7, 2017

शिक्षण म्हणजे समजणं, शिक्षण म्हणजे स्वत: विचार करणं, शिक्षण म्हणजे समाजासाठी जीवतुटणं, शिक्षणम्हणजेकष्टकरूशकणं, शिक्षणम्हणजेचांगलंमाणूसहोणं, शिक्षणम्हणजेसंकुचितपणानष्टहोणं.. हेजाणूनज्यांनीशाळावशिक्षणयांवरअनेकप्रयोगकेलेत्याविषयी..पालकएकप्रश्नहमखासविचारतात. मुलंअभ्यासकरतनाहीत, त्यांचाअभ्यासकसाकरूनघ्यायचा? खरंतरमुलांचाअभ्यासमुलांनीचकरायचाअसतो, ...

Read more.