एक लहानशी अशी Cute Love Story

By | May 20, 2020

बालवाडीचा वर्ग सूरू असतो..
वर्गात भाषण चालु असते..
एक मुलगा स्टेज वर येतो..
तो भाषण सुरु करण्याआधीच,
एक छोटी मुलगी दोन्ही हात कानावर ठेवते..

शेजारची मैत्रीण तिला विचारते,
तू कानावर हात ठेवून कान कशाला झाकलेस गं ??
मुलगी अले येली, तो समोल बोलणाल आहे ना….. तो माझा बोयफ्लेंद आहे..
आणि भाषण सुलू कलन्या आधी तो बोलतो
my dear sisters an brothers..
मग तो माझा भाऊ झाला असता ना येली..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *