छोटीशी सुंदर लव स्टोरी

एकदा त्याचे आणि तिचे भांडण झाले, तो तिच्यावर रागावून बसला, तिने समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो काहीच ऐकून घेत नव्हता, शेवटी रागाने ती ही म्हणाली..”मी आहे तर इतका रागावतो आहेस, मी नसेन तर काय करशील ?”

तुझ्या आयुष्यात मी नसेन तर सांग कसा जगशील ?
कोणाच्या डोळ्यात स्वत:ला बघशील ?
कोणाच्या आसवांना टिपशील ?
कोणाच्या निरर्थक गप्पांमध्ये रमशील ?
कोणाच्या ओठांवर हसू फ़ुलवशील ?
कोणावरून मित्रांमध्ये मिरवशील ?
बाईक ची मागची सीट जेव्हा रिकामी राहील, समोरचा आरसा ही जेव्हा माझी वाट पाहिल. ट्राफ़िकचा गोंगाट ही जेव्हा शुल्लक वाटेल, ती १० मिनिटेही एका तपासारखी भासतील, सांग तेव्हा काय करशील? कामात बुडवून जरी घेशील स्वत:ला माझी आठवण येताच मोबाईलवर लक्ष नकळत जाईल, पण तो वाजणार नाही तुला काहीतरी चुकल्यासारखे नक्की वाटॆल…सांग तेव्हा काय करशील?

मी नसेन तर, तुला चित्रपट रटाळ वाटेल, सुंदर धुनही बेकार वाटेल, पुस्तकही नाराज वाटेल, मनातून नक्की तळमळशील.. दिवसभर दुसऱ्यांच्या चाणाक्ष नजरेपासून लपशील, उगाचं किनाऱ्यावर माझी वाट बघशील…संध्याकाळी हुर-हुरशील, माझ्या आठवणींने बेचैन होशील…मावळत्या सूर्याला आपल्या अश्रूंचे अर्घ्य देऊन अलगद आपले दु:ख पिऊन टाकशील, गर्दीतही एकटा राहशील, पुन्हा पुन्हा मागे पाहशील, मी नजरेस पडणार नाही, हताश होऊन जड पावलांनी पुढे चालशील आणि तू ही त्याच गर्दीत हरवून जाशील. कुठेतरी तू लाख स्वत:ला रमवशील, दुसऱ्यांमध्ये स्वत:ला हरवशील, नवीन नात्यांना जोडशील.. पण खरच सांग “काय मला विसरू शकशील???”

हे ऐकून त्याच्या डोळ्यात पाणी भरून आले, आणि तिला त्याने जोराची मिठी मारली , तो म्हणाला, “तुझे शब्द मला इतके भयानक टोचत होते जणू मी शेवटचे श्वास मोजत होतो, तुला हरवण्याची कल्पना इतका त्रास देत होती, तर तू खरच नसल्याने मी प्राणहीन देह सारखे होऊन जाईन गं! काहीहि होऊ दे पण आपण नेहमी सोबत राहू, एकमेकांच्या मिठीत हे आयुष्य घालवू, खरचं हृदयापासून तू मला हवी आहेस, आणि एक सांगू” ती बोलली काय.. तो म्हणाला ” Sorry, I Love you”..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *