थोडी Touchy आणि थोडी lovely प्रेमकथा

ती : यार मला तुझ्याशी काही बोलायचं आहे.
तो : हा बोल?
ती : तु मला विसरून जा.
तो : काय? पागल झालीस काय? काय बोलतेस हे? मी तुझ्याविना राहणार कसा याचा विचार केलास तू ? यार I can’t live without you. Please असे नको बोलू.
ती : Sorry यार पण विसर मला आता. कधीच message नको करू मला. please bye.
.
.
( मध्यरात्री )
.
.
ती : झोपला नाहीस काय?
तो : नाही अजून
ती : Ok Bye..
तो : Bye..
.
.
.
( काही मिनिटानंतर )
.
.
.
ती : अजून पण नाही झोपलास ?
तो : नाही, पण तु तरी कुठे झोपली आहेस अजून.
ती : हो, मला झोप नाही येत म्हणून.
तो : का …?
ती : ( रागात ) तु मला Good night नाही बोलला अजुनपर्यंत खुप वेळांपासून विचार करते की, आता बोलशील पण तु आहेस की बोलतचं नाही.
तो : ओके बाबा, Sorry Good Night झोप आता. . :’)
ती : OK Good Night ..
.
.
( परत काही मिनिटानंतर )
.
.
ती : आता पण नाही येत झोप जसे रोज बोलतो तसे बोल ना Good night. मग झोप येईल बहुतेक.
तो : ओके पिल्लू, Good Night I Love You So Much
ती : बस बस… फक्त Good Night बोलण्यास सांगितले होते I Love You नाही.

तो : ओके बाबा Sorry तो मनामधे विचार करतो,
( पागल इतकं पण नाही समजत तुला, माझ्या “I Love You” शिवाय झोपू शकत नाहीस, मग माझ्या शिवाय आयुष्य कसे काढशील? )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *