बदला

By | May 20, 2020

“तु फक्त माझा वापर केलास आणि आता तुझी गरज संपल्यावर माझ्या पासुन लांब होतोस…

पण मि हे होउ देणार नाही संजय…
आता तु बघच… मी काय करु शकते ते
जस्ट वेट अॅंण्ड वोट्च प्रिया रागाने पेटली होती
“काय करणार आहेस तु ???
“दाखवच करुन…मि पण बघतो तु कशी आणि काय करु शकतेस ते …!
तुझाशी माझा आता काहिच संबंध राहिला नाही.

संजय आणी प्रियात झटापटी होउ लागली
वाद विकोपाला गेल‍ा
संजय प्रियाला शिवीगाळ करत मारहाण करु लागला..

संजय ने प्रिया एका निर्मनुष्य जागी बाईक ने आणले होते आजु बाजुला जंगल होते.
जवळच एक जुन धरण होत.
संजयच प्रियाशी कडाक्याच भांडण चालु होत.
आजु बाजुला कोणिच नव्हत.
अशातच संजय चा राग अनावर झाला. त्याने आपल्या हेलमेट ने प्रियाच्या डोक्यावर आघात केला तिच्या डोक्यावर जोरात हेलमेट लागल्याने प्रिया जागिच खाली बसली आणि विव्हळु लागली. तिच्या डोक्यातुन आता रक्त वाहु लागले पण अशातही ति संजय ला खरि खोटी सुनावत होती.

सजय ने ठरवले आता हि अशी एकणारी नाही
त्याने लागलीच तिला जमिनिवर ढकलुन तिचा गळा आवळला.

रागाच्या भरात त्याने दोन तिन मिनिट तसाच तिच्या नरडिचा घोट घेतला … प्रिया अक्षरछा तडफडत होती. शेवटी तिची मृत्युशी झुंझ संपली आणी तिचा देह निश्प्राण पडला.

संजय रागाने लालबुंद झाला होता. त्याचा श्वासोश्वास वाढला होता. त्याने प्रियाला हलवले. तिची हालचाल होत नव्हती.

संजय थोडा घाबरला
प्रिया प्रिया करत तिच्या गालावर थापटत तिला जाग करण्याचा प्रयत्न करत होता.
पण आता सरव खेळ संपला होता
प्रिया मरण पावली आहे याची त्याला पुर्ण कल्पना आली
थोडावेळ संजय शांत बसला आणी मग उठुन उभाराहिला आणी अचानक जोर जोरात हसु लागला.

“आता कर जे तुला करायचय ते..
बोलत संजय ने प्रियाच्या मृतदेहाला लातेने ढकलले. संजय आता प्रिया पासुन कायमचा सुटला होता.

संजय ने प्रियाचा देह फरफटत नेला आणी जवळच असलेल्या धरणाच्या पायथ्या लगतच्या नदिच्या वाहत्या पाण्यात सोडला.

पावसाचे दिवस होते.
धरण भरुन वाहत होत बघता बघता प्रिया पाण्याशी एक झाली आणि त्या पाण्यात तिचा देह दिसेनासा झाला
संजय न लागलीच घटणास्थळातुन पलायन केले.
कित्येक महिने लोटले
प्रियाला बेपत्ता म्हणुन घोषित केले.
प्रियाचा देह जंगलात त्या वाहत्या नदिच्या पात्रात कुठेतरी गडप झाला.
दिवसेंदिवस लोटले संजय मात्र आता यातुन सहिसलामत सुटला होता.
संजय च आता एक नविन अफेअर चालु झाल. परत त्याने आपल्या प्रेमाचा खेळ मांडला.

लग्नाची खोटी वचने आणि स्वप्ने दाखवत आजुन एका मुलीला त्याने आपल्या जाळ्यात अोढल होते.

कर्म धर्म संयोगाने संजय परत त्याच जागी त्या मुलीला एकांतात घेउन आला.
“मेघा माझ तुजावर खुप प्रेम आहे… मला तु खुप आवडतेस… i love you खर तर माझी हिम्मत होत नव्हती म्हणुन तुला मि ईथे आणलय या बहाण्याने आता मि तुला बिंदास बोलु शकतो. माझी फिलींग तुला मि सांगितली.

आता तु बोल तुजा मनात माझ्या साठी तस काही आहे का ?
मेघाने हसत संजय च्या डोळ्यात पाहिल…
खर सांगु… संजय
थोडावेळ शांतता पसरली

i love you too

बोलत मेघाने संजयच्या प्रेमाला होकार दिला आणी एक हलकीशी स्माईल देत तिने संजयला मिठि मारली.
संजय ही मनोमन खुश झाला एक अजुन मासळी जाळ्यात आली त्याचा मार्ग आता मोकळाझाला.

छान जाग आहे थंड हवा हलका पाउस हिरवगार जंगल नदि किनारा … फक्त तु अाणी मी आणि हा ऐकांत
तु अगोदर हि ईथे आला होतास का …? मेघाने संजयला विचारल
हो म्हणजे…नाहि….. म्हणजे हो… ते….मी….
अरे असा काय गोंधळतोयस हा कि नाही सिंपल उत्तर दे येवडा काय लोड घेतोयस.
संजय ला प्रिया सोबतचा फ्लॅशबॅक झाला संजय जरा अस्वस्थ झाला.
आपण त्याच जागी परत आलो जिथे एक अफेअरचा शेवट केला होता. संजय विचारातच होता. ईतक्यात मेघाने संजयचा हात पकडला
संजय भानावर आला.

त्याने मेघाकडे पाहिल
कुठे हरवलात साहेब लग्नाची स्वप्न पाहत आहात का?
मेघा हसु लागली.

संजयने मेघाला जवळ घेतल तिची चुंबन घेउ लागला
मेघाने त्याला रोखल
अहं..हे सर्व लग्ना नंतर
चलना आपऩ त्या नदिवर जाउ मला ते धरण बघायच आहे…

तिथे काय आहे ??? नको उगाच खुप पाणी आहे आपण दुसर्‍या जागी जाउ कुठे तरी.
नाहि प्लिज मला तिथेच जायचय चलना … संजय प्लिज..
शेवटी संजय तयार झाला त्याच्या मनात प्रिया सोबत चा प्रसंग आता ताजा होऊ लागला.
मनात अनामिक भिती वाटु लागली तरिही मेघाच्या हट्टासाठी तो पुडे सरकत होता त्याच्या डोळ्यासमोर प्रियाचा रक्ताने माखलेला मृतदेह येत होता.
चालत चालत ते नदिकाठी पोचले त्याच जागी जिथे संजय ने ते प्रेत ठिकाणी लावल होत.
ति अजुन तिथे असेल का?! तिच प्रेत अजुन असेल का असे नको नकोते विचार संजय च्या डोक्यात फिरायला लागले.
त्याच डोक जड झाले खांदे भारी झाले अस वाटु लागल कि काहि वजन त्याच्यावर आहे.
बोलत बोलत ते नदिकाठी उभे होते.
मेघाने संजय चा हात पकडला होता.

किति छान वाटतय ना… नदि किनारा तु आणी मी
माझ्या नव्या आयुष्याची सुरवात करतेय ते पण या रोमॅंटिक जागी
मला खुप आनंद आहे की मला तुजा सारखा जिवनसाथी मिळाला.
संजय काहिच बोलत नव्हता.

ईतक्यात संजय च लक्ष नदिच्या पाण्यात गेल त्याला स्वताच प्रतिबिंब दिसल आणी मेघाच्या जागी प्रिया दिसली.

प्रिया एकटक संजय ला बघत होती.

येवड्यात संजय च्या काळजात धस्स झाल त्यान लागलीच मेघाचा हात झटकला.
माझा तुझ्याशी काहीच संबंध नाही…
मेघा अचानक संजयच्या अशा बोलण्याने बुचकळ्यात पडली
हे काय बोलत आहेस तु संजय…
ठिक तर आहेस ना???? संजय….
मेघा संजय जवळ आली संजय घामाघुम झाला होता.

संजय आता घाबरला होता.
जमिनिवर बसुन धापा टाकत होता मेघाचीही त्याला भिती वाटात होती.
” चल ईथुन आधी निघु आपण
अरे काय झाल सांगशील का ? संजय काहि एकायच्या तयारित नव्हता तो आपल्या बाईक च्या दिशेन धावु लागला.. मेघा मागुन धावतच त्याच्या मागे येउ लागली ईतक्यात अचानक पाय घसरुन संजय जमिनिवरच्या दगडावर आपटला.
डोक्यातुन भळाभळा रक्त वाहु लागल.

मेघा आपल्या अोढणीने संजयच्या जखमेला ढाकते संजय काय होतय तुला ????
मेघा आता रडु लागते संजय वेदनेने कळवळत असताना
अचानक मेघाचे रंग बदलतात. डोऴे पांढरे होतात आणि त्वेशाने अंगात संचारल्या सारखी मेघा तिच अोढणी संजयच्या गळ्यात घालुन संजय चा गळा आवळु लागते.
मेघाची अंगात ईतकी शक्ती येते की संजय हि तिचा प्रतिकार करायला अक्षम ठरतो. संजयचा देह श्वासोश्वास घेण्यासाठी तडफडु लागतो जसा प्रियाचा तडफडत होता.
संजयच्या डोक्यालाहि तशीच जखमहोते जशी प्रियाला झाली होती मेघा त्वेशाने सर्व शक्तिनिशी जनावरा सारखी गुरगुरत होती. संजयवर जराही दया दाखवली नाही…संजय तडफडुन मरणाच्या दारात उभा होता
ईतक्यात शेवटचे शब्द मेघाच्या तोंडातुन आले
“ईथे परत येउन चुक केलीस
“बोललेले ना तुला सोडणार नाही ….बघ मी काय करु शकते….
संजय मरता मरता मेघाच्या डोळ्यात प्रियाला पाहात होता हिंस्त्र आवाजात तिने संजय चा फास आवऴुन संजय चा श्वास बंद केला…
मेघा थोड्याच वेऴात बेशुद्ध झाली.

तो प्रियाचा आत्मा होता जो त्याजागी कित्येक महिने आपल्या प्रतिशोधासाठी घुटमऴत होता
प्रियाच्या आत्माने आता तिचा बदला पुर्ण केला होता संजय मरण पावताच प्रियाने मेघाच शरिर सोडल …
आणी संजयला आपल्या सोबत आपल्या दुनियेत नेल… कायमच..

समाप्त 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *